Persoonlijke informatie

Profiel kandidaat

Privacy beleid sollicitanten

Meer lezen

Maak je kandidatuur officieel via een motivatie video

We vragen je nog even om enkele vragen te beantwoorden via een motivatie video. Je ontvangt een SMS met daarin een link om je motivatie video op te nemen via de Jobfie app. Gelieve dit venster niet te sluiten tot de opname afgerond is.

Cookie beleid

Hypotheek.winkel BVBA, met maatschappelijke zetel te Luchthavenlaan 27 1800 Vilvoorde, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0474.087.795 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.hypotheekwinkel.be.

Hypotheek.winkel bewaart en verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de ‘GDPR-regelgeving’, namelijk de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), en de nationale implementerende wetgeving.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1 De gegevens die je ons meedeelt
In het aanmeldingsformulier op de website:

Voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, land, telefoonnummer, adres, financiële gegevens.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door hypotheek.winkel BVBA en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld.

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van hypotheek.winkel BVBA aan hypotheek.winkel BVBA dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

  • Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;

  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;

  • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende informatie die je zouden kunnen interesseren;

  • De technische administratie van de website te beheren;

  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2 Waar wij gegevens verwerken

  1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

  2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

  3. Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd: HubSpot, Facebook, Google, Linkedin

3.3. Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij hypotheek.winkel BVBA hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen ("opt-in") bij je aanmelding. Een verkooprelatie tussen een onderneming van hypotheek.winkel BVBA en de klant, ook als het gaat om een gratis product, geldt als opt-in voor het sturen van e-mailberichten met gelijkaardige producten en diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@hypotheekwinkel.be.

3.4. Toegang door derden

Voor de uitvoering van haar activiteiten doet hypotheek.winkel beroep op verschillende externe
dienstverleners. In bepaalde gevallen zullen uw persoonsgegevens dus worden verwerkt door
personen of entiteiten buiten hypotheek.winkel. Dit zijn ondernemingen die in opdracht van hypotheek.winkel en op
basis van een verwerkingsovereenkomst deze gegevens verwerken. Deze dienstverleners zijn dus
verwerkers.

Hypotheek.winkel zal enkel een beroep doen op externe dienstverleners die, in uitvoering van een
dienstverleningsovereenkomst met hypotheek.winkel, persoonsgegevens verwerken ten behoeve en in
opdracht van hypotheek.winkel en met respect voor gegevensbescherming.

3.5. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

Duur van het bijhouden van de gegevens:
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door hypotheek.winkel BVBA.

4. Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@hypotheekwinkel.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan hypotheek.winkel BVBA mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Hypotheek.winkel BVBA.

5. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@hypotheekwinkel.be. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Hypotheek.winkel BVBA heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Hypotheek.winkel BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Hypotheek.winkel BVBA houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Hypotheek.winkel BVBA niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Hypotheek.winkel BVBA. Hypotheek.winkel BVBA is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Hypotheek.winkel BVBA raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

7. Cookies

7.1. Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@hypotheekwinkel.be.

7.2. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Van zodra je onze website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

7.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (bv. cookies geplaatst door hypotheek.winkel).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (bv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (bv. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina's van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc.). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

7.4. Jouw toestemming

Bij je eerste bezoek aan onze Website word je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus je toestemming intrekken.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

7.5. Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu 'Opties' of 'Voorkeuren' van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de 'Help'-functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

7.6. Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/ 

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

9. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw afspraakverzoek, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Hypotheek.winkel BVBA jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz